شرکت های زیرمجموعه


در این بخش شما می‌توانید، درمورد شرکتهای زیرمجموعه «یگانه اندیش سرمایه» اطلاعات لازم را کسب نمایید. مجموعه «یگانه اندیش سرمایه» در حال حاضر مدیریت و سیاستگذاری 5شرکت زیرمجموعه را برعهده دارد. این الگو به مدیران جهت حضور موثر در صنایع مناسب و اثربخش کمک شایانی می‌نماید. شرکتهای زیرمجموعه عبارتند از: