صادرات


13

  1. صادرات انواع فلزات غیر آهنی شامل (روی ، سرب، مس )
  2. صادرات سنگ آهن
  3. صادرات کنسانتره سنگ آهن