چشم انداز


  • گروه برتر بازرگانی در زنجیره (عرصه) تأمین کالا
  • ارائه خدمات در تأمین مواد اولیه صنایع فولاد
  • ارائه خدمات در تأمین مواد اولیه سرب
  • ارائه خدمات در تأمین مواد اولیه روی