آنتراسیت


آنتراسیت
Calcined Anthracite

Value

Unit

Typical

Specification

Max

%

0.5

Moisture

ºC

1250

Calcination Temp

Max

%

0.4

VOM

Min

%

94

C

Max

%

5

Ash

Max

%

1.2

Si

Max

%

0.5

Fe

Max

%

0.6

S

Max

%

0.5

Ti , Na  Ca , K , Mg , V , P , Mn

Min

gr/cm3

1.8

Real Density

Min

gr/cm3

0.9

Bulk Density

Max

%

10

Mesh Size > 10mm

Max

%

20

*Mesh Size > 8mm

Max

%

75

*Mesh Size > 4mm

Max

%

15

Mesh Size < 4mm

کراش بث (Crushbath)

لاینینگ متریال و کلیه PASTE ها

تجهیزات و قطعات خطوط تولید آلومینیوم