فروسیلیکو منگنز


فروسیلیکو منگنز
FeSi Mn
Si Mn S C P
16%Min 65% Min 0.03%Max 2%Max 0.25%Max

دانه بندی بر اساس درخواست مشتری می باشد.

Sizing: As per customer request.
Packing: 1MT Big Bag