فروکروم


فروکروم

HC FeCr

Cr C Si P S
60-65%Min 4-6% 2%Max 0.03%Max 0.05%Max

دانه بندی بر اساس درخواست مشتری می باشد.

Sizing: As per customer request.
Packing: 1MT Big Bag