ورق های هسته


ورق های هسته

ورق هسته

(جهت انواع ترانسفورماتورها)

 

ورق هسته                       Grain-Oriented Electrical sheet

ضخامت                           0.23 – 0.27 – 0.30 – 0.35 – …

با کمترین میزان تلفات       With Lowest Lost

امکان تامین از                   Bao Steel and Posco

براساس استانداردهای معتبر اروپایی EN10027-1