کنسانتره سنگ آهن


کنسانتره سنگ آهن

  iron-ore-concentrate-site

%

ITEM

65 Min Basis

Fe

 2.5 Max

Sio2

0.5 Max

Al2O3

0.5 Max

S

0.08 Max

P

21-25

Feo

5 Max

Moisture